Dictionaries → Search → ফাল

ফাল definitions

Samsad Bengali-English Dictionary
ফাল [ phāla ] n a ploughshare, a coulter.
Samsad Bangla Abhidhan
ফাল2 [ phāla2 ] বি. লাঙলের ফলক। [সং. √ ফল্ + অ]। ফাল3 [ phāla3 ] বি. (আঞ্চ.) লাফ। [বাং. লাফ]।

Processing time: 1.66 s